Sunday, June 24, 2018
ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า: Home
ที่มาของโครงการ Minimize

   ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา คือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้าน การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างและที่ปรึกษายังเป็นการถ่ายทอดเทคนิคความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานซึ่งทำงานร่วมกับผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอันจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในภายหน้า

   ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาให้ดำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆเป็นจำนวนมากจึงมีทั้งข้อมูลด้านประวัติ และความเชี่ยวชาญ ผลงานต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ที่ควรนำมาเผยแพร่และใช้อ้างอิงเพื่อให้บุคคลากรรุ่นหลังใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดจ้างผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา ต่อไป

   ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ และผลงานของผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา โดยผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาต้องนำเข้าข้อมูลที่ส่งมอบงานในแต่ละงวด และผลงานฉบับสมบูรณ์ ไว้ในฐานข้อมูลที่เตรียมไว้   สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โดยส่วนบริการสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการระบบบันทึกข้อมูลผลงานผู้รับจ้างภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างและที่ปรึกษาสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

   ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา คือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างสูง และมีความรู้ทางวิชาการประสบการณ์ และความสามารถให้บริการที่ปรึกษา และเสนอแนะความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ด้าน การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างและที่ปรึกษายังเป็นการถ่ายทอดเทคนิคความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานซึ่งทำงานร่วมกับผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอันจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในภายหน้า

   ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาให้ดำเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆเป็นจำนวนมากจึงมีทั้งข้อมูลด้านประวัติ และความเชี่ยวชาญ ผลงานต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ที่ควรนำมาเผยแพร่และใช้อ้างอิงเพื่อให้บุคคลากรรุ่นหลังใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดจ้างผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา ต่อไป

   ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ และผลงานของผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา โดยผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาต้องนำเข้าข้อมูลที่ส่งมอบงานในแต่ละงวด และผลงานฉบับสมบูรณ์ ไว้ในฐานข้อมูลที่เตรียมไว้   สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โดยส่วนบริการสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการระบบบันทึกข้อมูลผลงานผู้รับจ้างภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างและที่ปรึกษาสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบงานได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

เข้าสู่ระบบ Minimize


Forgot Password ?